Zasady rekrutacji

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w firmie ByteWave Sp. z o.o. (dalej “Firma”) i obowiązuje wszystkich kandydatów starających się o zatrudnienie w Firmie.

1.2. Celem rekrutacji jest wybór najbardziej odpowiednich kandydatów do zatrudnienia na określone stanowiska w Firmie.

1.3. Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami uczciwości, równego traktowania, a także w pełnym poszanowaniu przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

2.Oferty pracy

2.1. Oferty pracy publikowane przez Firmę zawierają informacje dotyczące stanowiska, wymagań, obowiązków, wynagrodzenia oraz terminu składania dokumentów aplikacyjnych.

2.2. Oferty pracy mogą być ogłaszane na stronie internetowej Firmy, platformach rekrutacyjnych, w prasie branżowej lub innych źródłach.

3.Procedura rekrutacji

3.1. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

a) Składanie aplikacji: Kandydaci składają aplikacje zawierające CV oraz inne wymagane dokumenty, zgodnie z informacjami podanymi w ofercie pracy.

b) Weryfikacja aplikacji: Dokonuje się wstępnej weryfikacji aplikacji pod kątem spełnienia wymagań zawartych w ofercie pracy.

c) Selekcja: Kandydaci spełniający wymagania zostają zaproszeni na kolejne etapy rekrutacji, takie jak rozmowy kwalifikacyjne, testy lub inne formy oceny.

d) Ocena kandydatów: Kandydaci są oceniani pod kątem kompetencji, doświadczenia zawodowego, umiejętności oraz dopasowania do kultury i wartości Firmy.

e) Decyzja rekrutacyjna: Na podstawie oceny kandydatów podejmowana jest decyzja o zatrudnieniu lub odrzuceniu aplikacji.

f) Informowanie kandydatów: Kandydaci są informowani o wynikach rekrutacji.

4.Ochrona danych osobowych

4.1. Dane osobowe kandydatów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz polityką prywatności Firmy.

4.2. Dane osobowe kandydatów są gromadzone, przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia procesu rekrutacji.

4.3. Dane osobowe kandydatów mogą być udostępniane tylko osobom odpowiedzialnym za proces rekrutacji w Firmie oraz, w przypadku konieczności, podmiotom zewnętrznym działającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.

4.4. Dane osobowe kandydatów są przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji oraz ewentualnie dłużej, jeżeli kandydat wyrazi zgodę na uwzględnienie go w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

4.5. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

5.Poufność i bezpieczeństwo informacji

5.1. Firma zapewnia poufność wszystkich informacji uzyskanych od kandydatów w ramach procesu rekrutacji.

5.2. Osoby zaangażowane w proces rekrutacji są zobowiązane do zachowania poufności i nieujawniania żadnych informacji o kandydatach, które mogłyby naruszyć ich prywatność.

5.3. Firma podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych kandydatów, takie jak zabezpieczenia fizyczne i technologiczne oraz ograniczony dostęp do danych.

6.Prawa i obowiązki kandydatów

6.1. Kandydat zobowiązany jest do przekazywania prawdziwych, aktualnych i kompletnych informacji na etapie składania aplikacji.

6.2. Kandydat ma prawo do uczciwego traktowania, równych szans i sprawiedliwej oceny w procesie rekrutacji.

6.3. Kandydat ma prawo do wycofania swojej aplikacji w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że wcześniejsze etapy procesu rekrutacji mogą być już przeprowadzone.

7.Zakończenie procesu rekrutacji

7.1. Po zakończeniu procesu rekrutacji, dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, mogą być przechowywane przez określony czas, w celu ewentualnego uwzględnienia ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych, chyba że kandydat wyrazi sprzeciw.

7.2. Po zakończeniu procesu rekrutacji i podjęciu decyzji o zatrudnieniu, wybrani kandydaci zostaną poinformowani o dalszych krokach, takich jak oficjalna oferta zatrudnienia oraz procedury wprowadzenia do Firmy.

8.Postanowienia końcowe

8.1. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie zasad rekrutacji w dowolnym momencie. Aktualizacje regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Firmy i wejdą w życie od daty ich zamieszczenia.

8.2. Kandydaci są zobowiązani do regularnego sprawdzania aktualizacji regulaminu rekrutacji i zapoznawania się z ewentualnymi zmianami.

8.3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji lub niniejszego regulaminu, kandydaci mogą skontaktować się z działem rekrutacji Firmy za pomocą podanych na stronie kontaktowych informacji.

8.4. Niniejszy regulamin stanowi integralną część procesu rekrutacji w Firmie i obowiązuje wszystkich kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.